Nov javni raziskovalni program »Prehrana in javno zdravje«

Prehrana in življenjski slog imata pomembno vlogo pri naraščanju pogostosti kroničnih nenalezljivih bolezni tako v Sloveniji in kot tudi drugod po svetu. Pomena raziskav na tem področju se zaveda tudi Slovenija, letos se je namreč začel izvajati nov javni raziskovalni program z naslovom »Prehrana in javno zdravje«. Program vodi Inštitut za nutricionistiko, v njem pa sodelujejo še Nacionalni inštitut za javno zdravje, Univerzitetni klinični center v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Visoka šola za storitve v Ljubljani. Program financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Cilji raziskovalnega programa so razdeljeni v štiri tematske sklope, in sicer: razvoj metodologij prehranskih raziskav, raziskovanje vedenjskega sloga in zdravstvenega statusa populacije, vrednotenje pristopov za učinkovito promocijo zdrave prehrane ter  razvoj funkcionalnih živil. Raziskovalna skupina je sestavljena multidisciplinarno, program pa je končno povezal vodilne inštitucije, ki se ukvarjajo z raziskavami na področju prehrane, kar bo pripomoglo k znanstveni odličnosti. Močna raziskovalna skupina bo tako lahko uspešneje konkurirala večjim raziskovalnim skupinam iz drugih držav, tudi pri pridobivanju sredstev na mednarodnih razpisih. Naš program dela je usmerjen v raziskovanje zelo različnih problemov s področja prehrane. Med drugim bomo raziskovali kako so različne skupine ljudi izpostavljene s prehrano povezanim tveganjem, iskali bomo inovativne pristope ozaveščanja ljudi v smeri spreminjanja prehranskih navad in vedenjskega sloga, ter vrednotili vlogo različnih živil pri podpori zdravja ljudi.

Izzivov na področju raziskav v prehrani je veliko. Na eni strani se soočamo z globalnim naraščanjem debelosti, na drugi strani pa pri nekaterih populacijskih skupinah obstaja tveganje za pomanjkanje hranil, predvsem mikrohranil. Zato bomo razvijali ustrezne metode, ki bodo zagotovile učinkovito vrednotenje tovrstnih tveganj. Pri tem nam bodo v pomoč tudi moderna informacijska orodja, ki bodo prilagojena za uporabo v Sloveniji in za različna socialna okolja. Velik družbeni in znanstveni izziv še vedno predstavlja tudi učinkovita promocija zdravega načina prehranjevanja. Pogost pristop za dosego tega cilja predstavljajo akcije za povečanje ozaveščenosti populacije, ki bodo vrednotene, da bi z njimi dosegli čim večjo učinkovitost. Tudi označevanje in oglaševanje živil sta močni orodji, ki lahko vplivata na prehranske navade potrošnikov. Predvsem označevanje hranilne vrednosti živil in uporabe prehranskih in zdravstvenih trditev omogoča učinkovito promocijo zdravju bolj koristnih živil, vendar je potrebno pri tem upoštevati potrebe in vedenje potrošnikov.

V zadnjem desetletju se v svetu vse bolj uveljavljajo t.i. funkcionalna živila. To so živila, ki zaradi svoje naravne sestave ali obogatitve poleg pokrivanja prehranskih potreb dodatno ugodno vplivajo na zdravje človeka, npr. z zniževanjem tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni. Dodatne raziskave na področju funkcionalnih živil bodo podpirale ne le razvoj prehranske znanosti, temveč tudi javno zdravje in razvoj gospodarstva. Pri tem je potrebno zagotoviti, da bo učinkovitost tako razvitih živil dokazana na najvišjem znanstvenem nivoju, hkrati pa morajo biti seveda vsa živila varna za potrošnike.

Rezultati raziskav na področju prehrane in javnega zdravja so pomembni kot dolgoročna investicija v zdravje ljudi in bodo omogočili razvoj ključnih javnozdravstvenih ukrepov, zmanjšali stroške za zdravstvene storitve in povečali produktivnost Slovenije. Raziskovalni program »Prehrana in javno zdravje« podpira obstoječe nacionalne zdravstvene in razvojne prioritete, usklajen pa je tudi s predlogom Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, namen katere je izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.