Trans maščobe v živilih in njihov populacijski vnos - implikacije za javno zdravje (L3-7538)

Trans maščobe so škodljiva sestavina živil, zato njihov vnos želimo čim bolj omejiti. Največje količine trans maščob se nahajajo v živilih, pripravljenih z uporabo delno hidrogeniranih rastlinskih maščob. Kljub temu da so v zadnjih letih odgovorni proizvajalci živil z uvedbo novih tehnologij in kakovostnejših surovin uspeli bistveno zmanjšati količino trans maščob v živilih, rezultati raziskav pred časom presenetljivo pokazali, da je na tržišču Slovenije še veliko živil, ki vsebujejo te zdravju škodljive snovi. Omejitev vsebnosti trans maščob v živilih je zato država uvrstila med ključne cilje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti 2015-2025, hkrati pa podprla državni raziskovalni projekt Trans maščobe v živilih. Ključni cilj projekta je bilo ugotoviti izpostavljenost različnih skupin prebivalstva trans maščobam v živilih in zagotoviti podatke, potrebne za zakonsko ureditev tega področja. Projekt je vodil Inštitut za nutricionistiko, raziskovalni partnerji pa so bili še Nacionalni inštitut za javno zdravje, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Univerzitetni Klinični center v Ljubljani, ter Institut »Jožef Stefan«. Projekt so financirali Javna agencija za raziskovalno dejavnost, Ministrstvo za zdravje RS in družba Mercator.

Projekt sofinancirata

MZZ

ARRSLogo 2016

Sodelujoče raziskovalne organizacije

 • Inštitut za nutricionistiko (vodenje projekta)
 • Institut Jožef Stefan
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana (Pediatrična klinika)

Financiranje

 • Ministrstvo za zdravje RS (MZ)
 • Mercator d.d.

Trajanje projekta

 • 1.3.2016 - 31.8.2019

Povzetek projekta

Trans maščobne kisline (TMK) so prepoznane kot pomemben dejavnik tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni (SŽB). V človeškem telesu se ne sintetizirajo in ne sodijo med snovi, ki so v prehrani potrebne. Večina zaužitih TMK je povezana z industrijskimi trans maščobami (I-TM), katerih vir so delno hidrogenirane maščobe (DHM). DHM zaradi cenenosti in privlačnih tehnoloških lastnosti zelo atraktivne za živilsko industrijo. Hipoteza predlaganega projekta je bila, da je zaradi visoke izpostavljenosti TMK pri nekaterih populacijskih skupinah potrebno uporabo I-TM v živilih omejiti. Ključni cilji projekta so bili identificirati živila, ki so glavni viri TMK ter določili vnos TMK v splošni populaciji in ključnih populacijskih skupinah. Projekt je bil organizacijsko razdeljen na tri delovne pakete.

V prvem delovnem paketu smo identificirali živila, ki so glavni viri TMK. Identifikacija je temeljila na uporabi inovativnega pristopa z upoštevanjem podatkov o obsegu 12 mesečne prodaje posameznih živil v povezavi z njihovo sestavo. Vsebnost TMK v izbranih živilih je bila v nadaljevanju določena z derivatizacijo v metilne estre maščobnih kislin in sledečo plinsko kromatografijo. Podatki bodo vključeni v slovensko podatkovno bazo o sestavi živil in aplikacijo OPEN, ki je bila v ta namen ustrezno nadgrajena.

V drugem delovnem smo z različnimi metodološkimi orodji ocenili prehranski vnos TMK. Ko bodo razpoložljivi podatki nacionalne prehranske raziskave Si.Meni, bo možno dodatno izvesti tudi modelirano oceno vnosa TMK pri različnih populacijskih skupinah. Raziskovali smo tudi spremembe pri vsebnosti TMK v materinem mleku in ugotovili, da se je le-ta bistveno zmanjšala.

V tretjem delovnem paketu smo raziskali ali imajo potrošniki ustrezno znanje o TMK in njihovem vplivu na zdravje ter ali so pri prebiranju označb na živilih pozorni na informacije v zvezi s tem. Raziskava je bila izvedena v Sloveniji, Veliki Britaniji in Avstraliji s pomočjo spletnih panelov.

Pomemben rezultat projekta je tudi vpliv na politične odločitve, povezane s prehransko politiko. Že vmesni rezultati projekta so pokazali potrebo po zakonodajni zakonodajni omejitvi trans maščobnih kislin v živilih, na osnovi česar je bil ob podpori projektne skupine pripravljen Pravilnik o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih (Ur.l. 18/2018, 20.3.2018). Rezultati projekta so služili tudi za znanstveno podporo potrebe po spremembi zakonodaje v procesu notifikacije pravilnika pri Evropski komisiji. Notifikacija je bila potrebna, ker se s Pravilnikom v Sloveniji uveljavljalo pravila za živila, ki so strožja od EU zakonodaje. Na osnovi uspešne notifikacije bo Pravilnik v veljavi tako za nosilce živilske dejavnosti s sedežem v Sloveniji, kot tudi za tiste izven sedeža v naši državi.

Rezultati 

 • MENCIN, Marjeta, ABRAMOVIČ, Helena, ZLATIĆ, Emil, DEMŠAR, Lea, PISKERNIK, Saša, SCHREINER, Matthias, ŽMITEK, Katja, KUŠAR, Anita, PRAVST, Igor, VIDRIH, Rajko. Content of trans-fatty acid isomers in bakery products on the Slovenian market. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie. 2021, vol. 143, str. 1-10. ISSN 0023-6438
 • ZUPANIČ, Nina, HRIBAR, Maša, HRISTOV, Hristo, LAVRIŠA, Živa, KUŠAR, Anita, GREGORIČ, Matej, BLAZNIK, Urška, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, GOLJA, Petra, VIDRIH, Rajko, ŽMITEK, Katja, PRAVST, Igor. Dietary intake of trans fatty acids in the Slovenian population. Nutrients. 2021, vol. 13, iss. 1, str. 1-13, graf. prikazi. ISSN 2072-6643. https://www.mdpi.com/2072-6643/13/1/207
 • KUŠAR, Anita, HRIBAR, Maša, LAVRIŠA, Živa, ZUPANIČ, Nina, PIVK KUPIROVIČ, Urška, HRISTOV, Hristo, ABRAMOVIČ, Helena, VIDRIH, Rajko, ZLATIĆ, Emil, KOKALJ, Doris, PISKERNIK, Saša, MENCIN, Marjeta, PEČE, Petra, BLAZNIK, Urška, ŽMITEK, Katja, PRAVST, Igor. Assessment of trans-fatty acid content in a sample of foods from the Slovenian food supply using a sales-weighting approach. Public health nutrition. Jan. 2021, vol. 24, no. 1, str. 12-21. ISSN 1368-9800
 • BÖSCH, Simone, WESTERMAN, Lucinda, RENSHAW, Nina, PRAVST, Igor. Trans fat free by 2023 : a building block of the COVID-19 response. Frontiers in nutrition. 24 Mar. 2021, vol. 8, article 645750, str. 1-7. ISSN 2296-861X. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2021.645750/full
 • PRAVST, Igor. Elimination of the trans fatty acids from the global food supply. Agro food industry hi-tech. Jul.-Aug. 2018, vol. 29, iss. 4, str. 16-19, ilustr. ISSN 1722-6996. https://www.teknoscienze.com/tks_article/elimination-of-the-trans-fatty-acids-from-the-global-food-supply/
 • ABRAMOVIČ, Helena, VIDRIH, Rajko, ZLATIĆ, Emil, KOKALJ, Doris, SCHREINER, Matthias, ŽMITEK, Katja, KUŠAR, Anita, PRAVST, Igor. Trans fatty acids in margarines and shortenings in the food supply in Slovenia. Journal of food composition and analysis, ISSN 0889-1575, Dec. 2018, vol. 74, str. 53-61, doi: 10.1016/j.jfca.2018.08.007. [COBISS.SI-ID 4940152]
 • ZUPANIČ, Nina, HRIBAR, Maša, PIVK KUPIROVIČ, Urška, KUŠAR, Anita, ŽMITEK, Katja, PRAVST, Igor. Limiting trans fats in foods : use of partially hydrogenated vegetable oils in prepacked foods in Slovenia. Nutrients, ISSN 2072-6643, 15 Mar. 2018, vol. 10, iss. 3, str. 1-9, ilustr. http://www.mdpi.com/2072-6643/10/3/355, doi: 10.3390/nu10030355. [COBISS.SI-ID 39436549]
 • PIVK KUPIROVIČ, Urška, MIKLAVEC, Krista, HRIBAR, Maša, KUŠAR, Anita, ŽMITEK, Katja, PRAVST, Igor. Nutrient profiling is needed to improve the nutritional quality of the foods labelled with health-related claims. Nutrients, ISSN 2072-6643, Feb. 2019, vol. 11, iss. 2, str.1-15, preglednice. https://www.mdpi.com/2072-6643/11/2/287, doi: 10.3390/nu11020287. [COBISS.SI-ID 39951877]
 • PRAVST, Igor. Speed up global ban on industrial trans fats in food. Nature : the international weekly journal of science, ISSN 0028-0836. [Print ed.], 16 Aug. 2018, vol. 560, str. 307. https://www.nature.com/articles/d41586-018-05953-w, doi: 10.1038/d41586-018-05953-w. [COBISS.SI-ID 39727109]
 • PRAVST, Igor. Elimination of the trans fatty acids from the global food supply. Agro food industry hi-tech, ISSN 1722-6996, Jul.-Aug. 2018, vol. 29, iss. 4, str. 16-19, ilustr. https://www.teknoscienze.com/tks_article/elimination-of-the-trans-fatty-acids-from-the-global-food-supply/. [COBISS.SI-ID 39860741]
 • PEČE, Petra. Vsebnost trans maščobnih kislin v izbranih živilskih izdelkih na slovenskem tržišču : magistrsko delo = Trans fatty acid content in selected Slovenian supermarket foods : M. Sc. Thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Živilstvo, 77). Ljubljana: [P. Peče], 2018. XI, 60 f., [10] f. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105134. [COBISS.SI-ID 4981880]
 • KOZIN, Marjeta. Vsebnost trans maščobnih kislin v pekovskih izdelkih na slovenskem tržišču : magistrsko delo = Trans fatty acids in bakery products in the food supply in Slovenia : M. Sc. Thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Živilstvo, 70). Ljubljana: [M. Kozin], 2018. XII, 68 f., [12] f. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103367. [COBISS.SI-ID 4956024]
 • KUZMANOVSKI, Aljoša. Trans maščobe v materinem mleku : magistrsko delo = Trans fatty acids in breast milk : M. Sc. Thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Prehrana, 66). Ljubljana: [A. Kuzmanovski], 2019. XI, 59 f., [8] f. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106413. [COBISS.SI-ID 5028216]
 • EFTIMOV, Tome. Are we aware of the importance of proper study analysis?, Deep statistical comparison : a case study of meta-heuristic stochastic optimization algorithms. V: CIIT 2018. Skopje: Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Computer Science and Engineering. 2018. http://ciit.finki.ukim.mk/. [COBISS.SI-ID 31347239] 
 • MIKLAVEC, Krista, BUCHER, Tamara, HODGKINS, Charo E., KUŠAR, Anita, PRAVST, Igor. Comparison of food-related health literacy in Slovenia, United Kingdom and Australia. European journal of public health, ISSN 1464-360X. [Online ed.], 21 Nov. 2018, vol. 28, suppl. 4, str. 104-105. https://academic.oup.com/eurpub/article/28/suppl_4/cky213.302/5191908, doi: 10.1093/eurpub/cky213.302. [COBISS.SI-ID 39860997]
 • PRAVST, Igor. Trans fats : towards a global ban on using partially hydrogenated oils. Agro food industry hi-tech, ISSN 1722-6996, 2015, vol. 24, iss. 5, str. 4. http://www.researchgate.net/publication/283955370_Trans_fats_towards_a_global_ban_on_using_partially_hydrogenated_oils. [COBISS.SI-ID 38110213]
 • VIDRIH, Rajko (intervjuvanec), PRAVST, Igor (intervjuvanec), PAJK ŽONTAR, Tanja (intervjuvanec), KOZIN, Marjeta (intervjuvanec), FILIP, Sebastjan (intervjuvanec), MARKOŠEK, Tatjana, DACINGER, Renata (oseba, ki intervjuva, urednik). Nevarne transmaščobe : oddaja Ugriznimo znanost, TV Slovenija 1, 31. januar 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174592258. [COBISS.SI-ID 5029496]
 • ROTOVNIK-KOZJEK, Nada (intervjuvanec), PRAVST, Igor (intervjuvanec), PAJK ŽONTAR, Tanja (intervjuvanec). Prehranski miti : oddaja Koda, TV SLO 1, 5. 6. 2018. Ljubljana: RTV Slovenija, 2018. http://4d.rtvslo.si/arhiv/koda/174543730. [COBISS.SI-ID 4924024]
 • PRAVST, Igor (intervjuvanec). Trans maščobe in njihova škodljivost : intervju v oddaji 24 ur zvečer, POP TV, 21. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 38760197]
 • PRAVST, Igor (intervjuvanec). Transmaščobe so problem : intervju v oddaji Prvi Dnevnik, TV Slovenija 1, 21. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 38760453]

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.