HR | EN

Ljubljana, 24.6.2016 (odprt do 15.7.2016)

Status: zaprt

Inštitut za nutricionistiko razpisuje prosto delovno mesto za zaposlitev mladega raziskovalca v letu 2016. Zaposlitev bo za določen čas, za čas doktorskega študija. Delovno mesto bo v Ljubljani. Raziskovalno delo bo obsegalo področje javnega zdravstva v povezavi z živilstvom oz. prehrano. Natančno področje dela ter vsebina doktorata bosta dogovorjena z izbranim kandidatom. Namen dela bo doktorski študij, predvidoma na področju prehrane.

Kaj pričakujemo od kandidatathumb FB_logo

  • da ga zanima področje prehrane in želi strokovno in znanstveno delati na tem področju;
  • da je sposoben samostojnega in timskega dela;
  • da obvlada angleški jezik;
  • da bo najkasneje do 15.9.2016 imel pridobljeno izobrazbo s področja medicine ali biotehnike ter da ima ustrezna znanja s področja prehrane;
  • da izpolnjuje pogoje za kanidate za mlade raziskovalce (glej razpisno dokumentacijo spodaj).

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija za pripravo prijave

Izraz mladi raziskovalec se v tekstu uporablja v slovnični obliki moškega spola kot nevtralni izraz za moški in ženski spol. Pri pripravi prijave je potrebno upoštevati sledečo razpisno dokumentacijo in obrazce:

Prijava na razpis

Upoštevane bodo popolne in pravilno označene vloge, ki bodo oddane priporočeno po pošti na naslov Inštitut za nutricionistiko, Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana do vključno petka, 15.7.2016. Vloge z nepravilno označeno ovojnico ne bodo predmet izbire in bodo vrnjene pošiljatelju.

Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – vloga za Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2016« ter s polnim naslovom pošiljatelja.

Prijavitelji so dolžni spremljati vsa obvestila, informacije in navodila v zvezi s predmetnim razpisom, ki jih Inštitut za nutricionistiko objavi na tem spletnem naslovu (http://www.nutris.org) ter ta obvestila, informacije in navodila upoštevati kot sestavni del javnega razpisa.

Dodatno objavljene informacije in pojasnila

/