Projekt Do.IT: Uporaba informacijskih tehnologij za spodbujanje izbire varovalnih živil

Projekt "Digitalne rešitve in opolnomočenje rabe Informacijskih Tehnologij za spodbujanje izbire varovalnih živil in promocijo zdravja" (Do.IT) uvaja nove informacijske rešitve, katerih namen je promocija zdravja. V okviru projekta se osredotočamo predvsme na rešitve, ki bodo na dolgi rok spodbujale izboljševanje sestave živil in bolj zdrave izbire pri potrošnikih. Projekt zajema vzpostavitev digitalnega registra varovalnih živil, nadgradnjo mobilne aplikacije VešKajJeš in informacijskega sistema CLAS, ter izobraževanje uporabnikov in potrošnikov.

Projekt financira

Ministrstvo za javno upravo

Projekt izvajajo

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Zveza potrošnikov Slovenije
Inštitut za nutricionistiko 

Trajanje projekta

1.1.2022 - 31.12.2023

Problem

Kronične nenalezljive bolezni v Sloveniji predstavljajo najpogostejši vzrok za smrtnost, pri čemer so mnoge tesno povezane s prehrano. Poseben izziv prebivalcem predstavlja izbor zdravju koristnejših živil, saj jih med množico živil na trgu pogosto ne uspejo prepoznati, hkrati pa podjetja najbolj agresivno promovirajo živila z manj ugodno hranilno sestavo. Čeprav je bilo pred nekaj leti uvedeno obvezno označevanje predpakiranih (procesiranih) živil s podatki o hranilni vrednosti, izkušnje kažejo, da proces izbora živil vključuje zapletene odločitvene procese, pri čemer potrošniki zaradi kompleksnosti in pomanjkanja časa/interesa teh informacij pogosto ne preverjajo, manj ozaveščeni prebivalci pa jih lahko tudi napačno interpretirajo.

Za podporo prebivalcem pri izboru zdravju koristnejših živil so se kot izjemno koristni pokazali sistemi za profiliranje živil, njihovo uporabo pa spodbuja tudi nacionalni program o prehrani. Primer takšnega sistema je označevanje živil s simbolom varovalnega živila (simbol 'Varuje zdravje'), kakršnega že tri desetletja podeljuje Društvo za varovanje srca in ožilja. Tovrstni sistemi se večinoma uporabljajo na označbah živil, kjer pa jih lahko bodisi 'zakrije' poplava vseh drugih informacij, bodisi jih proizvajalci zaradi vseh drugih obveznih informacij niti ne želijo vključevati na embalažo. Zelo uporabno rešitev na tem področju nam ponujajo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT). Primer takšne rešitve v Sloveniji je brezplačna mobilna aplikacija VešKajJeš, ki smo jo razvili na ZPS in Inštitutu za nutricionistiko, v sodelovanju z Institutom 'Jožef Stefan' v okviru s strani Ministrstva za zdravje financiranega programa krepitve zdravja. Aplikacija uporabniku (potrošniku) omogoča, da skenira (fotografira) črtno kodo živila, potem pa se iz posebnega informacijskega sistema Inštituta za nutricionistiko o sestavi in označevanju živil (CLAS) na mobilni telefon prenesejo podatki o sestavi živila, interpretirani v barvah prehranskega semaforja. Na ta način prebivalcem pomagamo ugotoviti, katera živila imajo visoke vsebnosti hranil, ki jih želimo v prehrani omejevati (sol, sladkor, maščobe in nasičene maščobe). Še vedno pa izbor živila zahteva večji mentalni napor, saj so v barvah semaforja ločeno prikazani podatki za različna hranila, kar pomeni, da je isto živilo lahko označeno v vseh barvah semaforja (za različna hranila).

Problem predstavlja tudi nezainteresiranost ali neozaveščenost mnogih prebivalcev. S prej opisanimi pristopi lahko dosežemo prebivalce, ki si v osnovi želijo izbirati zdravju koristnejša živila. Žal pa je precej prebivalcev, še posebej v najbolj ogroženih ciljnih skupinah, kjer so v ospredju mnoge druge lastnosti živila, največkrat cena. Učinkovit pristop za dolgoročno izboljševanje njihove prehrane je spodbujanje proizvajalcev živil, da reformulirajo (izboljšujejo sestavo) živil, saj po takšnih izboljšanih živilih potem posegajo tudi prebivalci, ki jih sestava živil v osnovi ne zanima kaj dosti. Prav modeli za profiliranje so se pokazali za odlično spodbudo proizvajalcem živil, saj si želijo, da bi se njihova živila pri profiliranju pokazala v boljših barvah, ali pa označena s simbolom varovalnega živila.

Digitalne rešitve in cilji projekta

Na osnovi navedenih izzivov je skupni cilj projekta razvoj digitalnih informacijskih tehnologij za podporo izbiri varovalnih živil ter spodbujanje in usposabljanje uporabnikov za uporabo teh rešitev. Pri tem bomo naslavljali različne uporabnike, od prebivalcev (vključno s skupinami, ki potrebujejo dodatno usposabljanje na področju uporabe sodobnih tehnologij) pa do gospodarstva – proizvajalcev živil. Za uresničitev skupnega cilja, bomo v projektu vpeljali več digitalnih rešitev:

  • R1. Izgradnja digitalnega registra varovalnih živil na Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije ter njegova povezava z drugimi informacijskimi sistemi. Register bo omogočal neposredno vpisovanje podatkov s strani proizvajalcev v digitalni obliki, in verifikacijo podatkov s strani pooblaščenih oseb.
  • R2. Nadgradnja brezplačne mobilne aplikacije VešKajJeš pri Zvezi potrošnikov Slovenije s povezavo na register varovalnih živil. Aplikacija bo nadgrajena tako, da bo povezana z novo zgrajenim digitalnim registrom varovalnih živil in bo uporabnikom dodatno prikazovala informacije o varovalnih živilih. Omogočena bo enostavna identifikacija varovalnih živil, kar bo prebivalcem/uporabnikom lajšalo izbor živil z zdravju koristnejšo hranilno sestavo.
  • R3. Nadgradnjo informacijskega sistema o sestavi in označevanju živil na Inštitutu za nutricionistiko (CLAS - Composition and Labelling Information System). Gre za informacijsko orodje, ki ga na inštitutu gradiMO od leta 2015 in vsebuje podatke o sestavi deset tisoče različnih živil v Sloveniji. Sistem se bo nadgradil tako, da bo omogočil avtomatsko zbiranje podatkov o označevanju živil s simboli, pri čemer bo uporabljena tehnologija avtomatskega prepoznavanja slikovnih elementov. Na ta način bo omogočeno ažurno zajemanje podatkov, potrebnih za delovanje digitalnih rešitev R1 in R2

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.